การจัดการศึกษา / การประเมินผล
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2549 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระเบียบ ว่าด้วยสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย จัดตั้งหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับ (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับ (ฉบับที่ 3)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนเพื่อการศึกษาและสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 3)
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564