บริหารจัดการ / กองทุน
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การดำเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย กองทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงานงบประมาณ และการเงินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2550
ระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
ประกาศ จัดตั้งสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระเบียบ การใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในการประชุม อบรม สัมมนา...
ระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559