เงินเดือนและค่าตอบแทน
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2548 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานในสถานบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินสมมนาคุณกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2552
ข้อบังคับ ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2553
ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข้อบังคับ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประกาศ อัตราเงินเดือน และหลักเกณฑ์ วิธีการปรับเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประกาศ การปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานในสถาบัน.....พ.ศ.2555
ประกาศ การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน พ.ศ.2555
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ การกำหนดเงินเพิ่มพิเศษ....2555
ข้อบังคับ ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ระเบียบ การจ่ายเงินค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานในกำกับฯ
ระเบียบ การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการหน่วยงานในกำกับฯ
ประกาศ การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นสูงขั้นต่ำของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อบังคับ ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการและพนักงานฯ (ฉบับที่ 3)
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาการฯ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนอาจารย์ประจำหลักสูตร....พ.ศ.2555
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา...พ.ศ.2555
ประกาศ อัตราค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ...พ.ศ.2555
ประกาศ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ...ที่มีฐานะตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
ระเบียบ การจ่ายเงินเดือนอาจารย์ประจำหลักสูตรซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ระเบียบ การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประกาศ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557
ประกาศ เรื่อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา...ได้รับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ปีงบประมาณ 2557
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ประกาศ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558
ประกาศ เรื่องให้พนักงานสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับการบรรจุบและแต่งตั้ง
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้รับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ 2558

ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2558
ระเบียบ ว่าด้วยอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2559
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2559
ประกาศ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2562
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน...พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่องการกำหนดบัญชีขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเลื่อนเงินเดือน...พ.ศ. 2563