ค่าธรรมเนียมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2555
ระเบียบ การจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ พ.ศ. 2556
ระเบียบ ว่าด้วยการับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม พ.ศ.2562
ระเบียบ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564