ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2554
ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2561
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย 30 มกราคม พ.ศ.2562
ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ พ.ศ.2562
ข้อบังคับ คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับ คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564
ข้อบังคับ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564