สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
แบบเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร
แบบเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร
 

 

 

     
 

 

 
 
 
 
 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถ. นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-412618 โทรสาร 036-412618
http://www.tru.ac.th/sapatru Email : webmaster@tru.ac.th