สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
แบบเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร
แบบเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร
 

 

     
 

ประชุมสภา มรท.ครั้งที่ 9 23/09/54

ประชุมสภา มรท.ครั้งที่ 8 26/08/54

ประชุมสภา มรท.ครั้งที่ 7 29/07/54

ประชุมสภา มรท.ครั้งที่ 6 24/06/54

ประชุมสภา มรท.ครั้งที่ 5 27/05/54

ประชุมสภา มรท.ครั้งที่ 4 29/04/54

ประชุมสภา มรท.ครั้งที่ 3 18/03/54

ประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 2 25/02/54

ประชุมสภา มรท.ครั้งที่ 1 21/01/54

 

 
 
     
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถ. นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-412618 โทรสาร 036-412618
http://www.tru.ac.th/sapatru Email : webmaster@tru.ac.th