นายกสภา และกรรมการสภา 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
พ.ศ. 2547

ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย(ฉบับที่2)พ.ศ. 2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร(ฉบับที่2)
พ.ศ. 2554

ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่2)พ.ศ. 2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่2)พ.ศ. 2554
ประกาศ จรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2563-2565)
ข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563