การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับ การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2559
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ข้อบังคับ การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563