งบประมาณและการเงิน
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2563