การบริหารงานบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวน พิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2553 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554
ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2553

ประกาศ เรื่อง จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2553
ระเบียบว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วย สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555
ข้อบังคับ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯ (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าหน่วยงานในกำกับที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2555
ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วยกาตแต่งกายในพิธีการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วยการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสาธิต...(ฉบับที่๓) พ.ศ.2555
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอน ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2556
ประกาศ นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2557 - 2560)
ข้อบังคับ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ...(ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ ว่าด้วย การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2557
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558
ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ การกำหนดภาระงานของ ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.2559
ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2559
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๐.pdf
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้กำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.2559
ข้อบังคับ ว่าด้วย การลาและการเดินทางไปราชการของผู้บริหารที่มิได้มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่อง กำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ข้อบังคับ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 3)
ข้อบังคับ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแห่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแห่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564