ค่าธรรมเนียม ร.ร.สาธิต
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนในการบริหารและการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และค่าตอบแทนการสอนนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การะดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2551 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2552