ค่าธรรมเนียมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงินการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาและการรับ – จ่ายเงิน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน การจัดการศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา  การจัดการศึกษาภาคปกติ 2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา  การจัดการศึกษาภาคปกติ 2553(ฉบับที่ 2)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบ การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
ระเบียบ การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย... หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2557
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบ การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
ประกาศ การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษ ค่าลงทะเบียนรายวิชา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)
ระเบียบ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบ การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ระเบียบ การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564