username
password

   

  สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
แบบเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร
แบบเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การ
และกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
เบอร์โทร. 036-412618


หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม
เบอร์โทร. 036-412618

เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นายวัชระ  รักษาพล
เบอร์โทร. 036-412618

เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นางสาววาสนา วงษ์สังข์
เบอร์โทร. 036-412618
 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถ. นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-412618 โทรสาร 036-412618
http://www.tru.ac.th/sapatru Email : webmaster@tru.ac.th