username
password

   

  สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
แบบเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร
แบบเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร
 

สายงานบังคับบัญชา
        
เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย  อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ  รองอธิการบดีที่ทำหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

การแบ่งส่วนงานภายใน และ หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน แบ่งเป็น  3  ส่วนงาน  ได้แก่
        1)  งานธุรการ
        2)  งานการประชุม
        3)  งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

 หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานต่าง ๆ
        1)  งานธุรการ
            - ดำเนินการเกี่ยวกับ เอกสาร และหนังสือราชการ ของสำนักงานสภา และนายกสภามหาวิทยาลัย
            - ประสานงานและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนายกสภาฯ และกรรมการสภา ฯ
            -  ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ที่ใช้ในกิจการของสภามหาวิทยาลัย
            -  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ
            -  ปฏิบัติงานเรื่องอื่น ๆ  ที่นายกฯ สภา  หรือ เลขานุการสภา ฯ  มอบหมาย     
         2)  หน่วยการประชุม
            - จัดทำแผนการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยในรอบปี   
            - ประสานงาน และจัดอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
            -  ดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม การบันทึกการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม การสรุปมติ และการแจ้งมติ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
         3)  งานติดตามตรวจสอบและประเมินผล
            -  ดำเนินการเกี่ยวกับระบบสถิติ ข้อมูล  ของสภามหาวิทยาลัย และที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
            -  รวบรวมผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภา  และจัดทำรายงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัย
            -  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ของบุคคล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            -  ประสานงาน และ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
                    

 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถ. นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-412618 โทรสาร 036-412618
http://www.tru.ac.th/sapatru Email : webmaster@tru.ac.th