username
password
   

  สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
แบบเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร
แบบเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร
 


ดูรูปทั้งหมด
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นโยบาย การกำกับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2561-2565)
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2564
ดาวน์โหลด แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศาสนา

วันที่ วาระ มติ รายงาน
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่09/2564 17/09/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่08/2564 20/08/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่07/2564 16/7/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่06/2564 18/06/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่05/2564 21/5/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่04/2564 23/4/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่03/2564 19/3/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่02/2564 19/2/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่01/2564 22/01/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่12/2563 18/12/2563
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่11/2563 27/11/2563
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่10/2563 16/10/2563
 


2551|| 2552|| 2553|| 2554|| 2555|| 2556|| 2557|| 2558|| 2559|| 2560|| 2561|| 2562|| 2563||  


  

Website counter
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถ. นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-412618 โทรสาร 036-412618
http://www.tru.ac.th/council Email : webmaster@tru.ac.th