username
password

   

  สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
แบบเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร
แบบเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร
 

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศาสนา

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศาสนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

3. แบบเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และแบบกรอกประวัติ ผลงาน ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(file doc) (file pdf)

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศาสนา ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถ. นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-412618 โทรสาร 036-412618
http://www.tru.ac.th/sapatru Email : webmaster@tru.ac.th