username
password
   

  สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
แบบเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร
แบบเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร
 


ดูรูปทั้งหมด
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นโยบาย การกำกับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2566-2570)
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2564
ดาวน์โหลด แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศาสนา

วันที่ วาระ มติ รายงาน
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2565 20/05/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2565 22/04/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่03/2565 18/03/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่02/2565 18/02/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2565 21/01/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่12/2564 17/12/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่11/2564 19/11/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่10/2564 15/10/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่09/2564 17/09/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่08/2564 20/08/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่07/2564 16/7/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่06/2564 18/06/2564
 


2551|| 2552|| 2553|| 2554|| 2555|| 2556|| 2557|| 2558|| 2559|| 2560|| 2561|| 2562|| 2563||  


  

Website counter
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถ. นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-412618 โทรสาร 036-412618
http://www.tru.ac.th/council Email : webmaster@tru.ac.th